Office

Head Office
 • Tokyo Opera City Building 3-20-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1438, Japan

 • Map

TEL +81-3-5371-1500
FAX +81-3-5371-1511

Biz TRUXIA
 • Biz TRUXIA 3-5-1 Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-0034, Japan

 • Map

TEL +81-42-371-7010
FAX +81-42-371-7015

Sapporo Office
 • Sapporo Factory Frontier-Kan 4-8-1 Kita-1jo-higashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0031, Japan

 • Map

TEL +81-11-207-8820
FAX +81-11-207-8823

Chubu Branch Office
 • Urbannet CS Building 2-8-20 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0008, Japan

 • Map

TEL +81-52-220-2565
FAX +81-52-220-2566

West-Japan Branch Office
 • Shin-Daibiru Building 1-2-1 Dojimahama, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0004, Japan

 • Map

TEL +81-6-4796-0350
FAX +81-6-4796-0360

Tsugaru Center
 • Tsugaru-shi Shinsangyoshien Center 17-2 Kizukurisakuragi, Tsugaru-shi, Aomori 038-3146, Japan

 • Map

TEL +81-173-26-5671
FAX +81-173-26-5672

Sendai Center
 • TM Building 1-3-1 Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0811, Japan

 • Map

TEL +81-22-216-6322
FAX +81-22-216-6304

Tama Center
 • New City Tama Center Building 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-0033, Japan

 • Map

TEL +81-42-375-0700
FAX +81-42-375-0703

Minami-Osawa Center
 • Fresco Minami-Osawa 2-27 Minami-osawa, Hachioji-shi, Tokyo 192-0364, Japan

 • Map

TEL +81-42-677-8234
FAX +81-42-677-8240

Tamasakai System Center
 • Mitsui-Soko Records Center 2-2-3 Oyamagaoka, Machida-shi, Tokyo 194-0215, Japan

 • Map

TEL +81-42-798-5310
FAX +81-42-798-5312

Higashi-Ikebukuro Center
 • Higashi-Ikebukuro Central Place 3-22-17 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan

 • Map

TEL +81-3-6914-3591
FAX +81-3-5992-3215

Shin-Osaka Center
 • Shin-Osaka Wako Building 4-6-18 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0003, Japan

 • Map

TEL +81-6-6397-1731
FAX +81-6-6397-1735